top of page

HAFIZLAR GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN KULLANIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

 

İşbu aydınlatma beyanı Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş. (“Hafızlar Gıda”)nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri içermekte olup, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan ‘Aydınlatma Beyanı’nı teşkil etmektedir. 

 1. Beyanın Amacı ve Kapsamı

Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ve  “Hacı İsmail Hakkızade Hafız Mustafa 1864” markası tarafından; bu Gizlilik Bildirimi kapsamında, tarafımızca hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, kullanıldığı ve işlemenin hukuki sebepleri, işlendiği amaçlar, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar basit ve şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. 

Bu aydınlatma beyanı, Hafızlar Gıda çalışanları, Hafızlar Gıda’ya çalışmak maksadı ile özgeçmişlerini iletmiş olan çalışan adayları ve Hafızlar Gıda müşterisi olan gerçek kişileri;

Hafızlar Gıda müşterisi olmayıp, Hafızlar Gıda şubelerine çeşitli nedenlerle gelen, “hafizmustafa.com” adresli internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişileri kapsar. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, işbu aydınlatma beyanı uyarınca toplanmakta ve işlenmekte olan kişisel verilerin işlenmesinin hukuki temelini teşkil etmektedir. Bu bağlamda, toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kıstaslara bağlı kalınacak şekilde işlenecektir. 

 

Verilerin toplanması ise;

 

 1. Hafızlar Gıda çalışanları için, işyerinde, üretim tesislerinde, şubelerdeki faaliyetleri esnasında, 

 2. Hafızla Gıda’ya özgeçmiş iletmiş olan çalışan adayları için, ilettikleri özgeçmişler vasıtasıyla,

 3. Hafızlar Gıda müşterileri için, şubelerdeki alışverişleri esnasında ve Hafızlar Gıda tarafından üretilen ürünleri Hafızlar Gıda şube ve yetkili satıcılarından satın almaları vasıtasıyla,

 4. Hafızlar Gıda’ya ait internet sitesi vasıtasıyla yahut telefon ile Hafızlar Gıdayla yapılan görüşmeler esnasında,

gerçekleştirilir. Yine tüm veri sahipleri açısından, toplanmakta olan veriler, Hafız Gıda ile iş ortaklığı içerisinde bulunan, Hafız Gıda adına şube işletmekte olan veri sorumluları tarafından da iletilebilir. 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı ve Verilerin Saklanma Süresi

 

Veri sahiplerinden toplanan kişisel veriler aşağıda belirtilen maksatlar ile işlenmek üzere toplanmaktadır;

 

 1. İstihdamın sevk ve idaresi, 

 2. Zorunlu kurumsal prosedürlere uyumun sağlanması, 

 3. Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası, 

 4. Şirketimizin istihdam ve yürürlükteki mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 

 5. Yalnızca bu kapsamda açık onayınızı vermiş olmanız durumunda, tanıtım amaçlarıyla (örn. görüntülerinizin/videolarınızın Şirketin sosyal medya hesabında yayımlanması), 

 6. Bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, 

 7. Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması, 

 8. Şirket nezdinde istihdamınız için gereken işlemlerin yürütülmesi, özlük dosyanızın hazırlanması, 

 9. İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi, 

 10. Çalışanların yan haklarına ve menfaatlerine ilişkin operasyonların yürütülmesi.

 11. Ürün geliştirme, kalite yönetimi ve müşterilerin ürün tercihlerinin belirlenmesi,

 12. Müşterilere dair tüketim istatistiklerinin oluşturulması,

 13. Müşteri portföyüne dair istatistik ve veri hazırlanması,

 14. Şube, yetkili satıcı ve internet sitesinin geliştirilerek müşterilerin hizmetine sunulması,

 15. İş ortaklarımızın kendi faaliyetleri açısından faydalı olacak verilerin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde aktarılması,

 16. Verilerin kanun tarafından izin verildiği ölçüde yabancı iş ortaklarımız ile paylaşılması,

 

Bu maksatlar ile toplanan kişisel veriler, amaca hizmet ettiği süre boyunca veri sorumlusu olan tarafımızca işlenecektir. Toplanan veri, amaca hizmet etmediği halde, anonim hale getirilecek, geri dönüştürülemez şekilde silinecek veya imha edilecektir.

 

 1. Toplanan Kişisel Verilerin Niteliği

 

 1. Kimlik verileri: Ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası.

 2. Görüntü verileri: Şube ve işyerlerimiz içerisinde güvenlik ve ürün geliştirme maksatlarıyla toplanan görüntü verileri.

 3. Ses verileri: telefon ile Hafızlar Gıda’yla kurulan iletişimler, çağrı merkezleri ile yapılan görüşmeler esnasındaki konuşma kayıtları ve sesli veriler.

 4. Online davranışa ve tercihlere ilişkin veriler: Mobil cihazın veya bilgisayarın IP adresi ile Hafızlar Gıda’ya ait web sitelerinde ve uygulamalarında ziyaret edilen sayfalar.

 5. Finansal Veriler: Hafızlar Gıda çalışanlarına ait maaş bordroları, maaş hesaplarına ait bilgiler gibi finansal veriler. Hafızlar Gıda müşterilerinin ödeme araçları, ödeme aracı tercihleri ve ödeme davranışlarına dair veriler.

 6. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Açık rızanız alınmak veya kanunlarda açıkça öngörülmek kaydıyla sağlık, parmak izi, etnik köken gibi özel nitelikli kişisel veriler.

 

 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve İletimi 

 

İş ortaklarımıza, Hafızlar Gıda adına şube işleten ve Hafızlar Gıda ürünlerinin satışını yapan kişilere ve yurtdışında yerleşik iş ortaklarımıza kişisel verilerinizin iletimi, 6698 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen hükümlere göre yapılmaktadır. İlgili hükümler uyarınca verileriniz;

 

 • Şirketimizin kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Hafızlar Gıda iştiraklerine/iş ortaklarına;

 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Hafızlar Gıda ve İştirakleri ile tedarikçilerine,

 • Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Hafızlar Gıda ve İştiraklerine,

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, risk yönetimi, finansal konsolidasyon, denetim ve Hafızlar Gıda şirket politikalarına uyum amaçlarıyla sınırlı olarak, iştiraklerimize, danışmanlara ve hizmet sağlayıcılarına,

 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Hafızlar Gıda ve İştirakleri Hissedarlarına,

 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

Paylaşılabilecek şekilde Hafızlar Gıda tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizin yukarıdaki taraflardan birisine aktarımı, yurtdışına veri aktarımı teşkil ediyorsa, bu durumda veri aktarım işlemi Kanun’un 9. Maddesinde yer alan esaslara göre yapılır.

 1. Kişisel Verilerin Korunması

 

Hafızlar Gıda olarak kişisel verilerinizi işlerken ve söz konusu kişisel verilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için uygun teknik ve organizasyonel tedbirler (politikalar ve prosedürler, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, vb.) alınmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için Hafızlar Gıda genelinde politikalara ve asgari standartlara ilişkin kurum içi bir asgari çerçeve uygulanmaktadır. Düzenlemeler ve piyasadaki gelişmeler takip edilmekte olup bu gelişmeler ışığında, Hafızlar Gıda politikaları ve standartları da periyodik olarak güncellenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Kullanılması Yöntemleri

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bir kısım haklara sahip olursunuz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkı; 

 2. Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı;

 3. Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı; Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;

 4. Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme hakkı;

 5. Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme hakkı;

 6. Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme hakkı;

 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Haklarınızın kullanımı veya kişisel verilerin işlenmesi politikasıyla alakalı olarak şikâyetlerinizde bulunmak için “hafiz.mustafa@hs01.kep.tr  “ adresine elektronik posta vasıtasıyla yahut “HOCAPAŞA MAH.MURADİYE CAD. SAF HAN NO.25 B FATİH/İSTANBUL” adresine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Başvurunuz, Kanun’da belirtilen azami süre olan 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak olup tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. 

 

Hafızlar Gıda İç ve Dış Ticaret A.Ş.

MERSIS         :  0454060410000001

VKN               : 4540604100 / Hocapaşa V.D.

Ticaret Sicil    : 760331-0 / İstanbul Ticaret Sicil Md.

Adres              : Hocapaşa Mah. Muradiye Cad. Saf Han No:25B Fatih / İstanbul

bottom of page